logo.gif

Методичні посібники з української мови

Методичні посібники з української мови

Візитка вчителя Пастух Людмили Михайлівни

Освіта: вища, ВДПІ, 1977 р.

Спеціальність: учитель української мови та літератури

Педагогічний стаж: 41 рік

Місце роботи: заклад «Загальноосвітня школа I-IIIступенів №15 Вінницької міської ради»

Посада: учитель української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи

Кваліфікація: вища кваліфікаційна категорія

Звання: вчитель-методист

Педагогічне кредо: Учитель має володіти технологіями, щоб не залишитися осторонь від реалій сучасного життя. Іти назустріч новому, планувати, готуватись до того, що воно принесе з собою.

Науково-методична  проблема, над якою працює вчитель: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури – запорука творчості вчителя й успішності учнів»


 

1) Навчально-методичний посібник Пастух Л.М. 2008 р.


 

2) Дослідницька робота:

«Використання мультимедійних презентацій у процесі формування мовленнєвих компетентностей учнів 6-7 класів при вивченні самостійних частин мови». 2013 рік

Рецензенти:

Токар Олена Василівна – методист з навчальних дисциплін міського методичного кабінету Департаменту освіти Вінницької  міської ради

Гвоздєва Олена Серафимівна – вчитель інформатики закладу «ЗШ №15 ВМР»

Гаврилюк Юрій Петрович – вчитель історії закладу «ЗШ №15 ВМР», переможець конкурсу «Кращий навчально-методичний посібник -2010» в номінації «Електронний навчальний посібник».

Анотація

Сучасний електронний комплексний методичний посібник розроблених презентацій на допомогу вчителям у процесі вивчення самостійних частин мови, створених відповідно до програми, включає в себе мультимедійні жанри: блок-теми, динамічні таблиці, тестові завдання; елементи анімації, графіки, фото. Використані тексти завдань, речення з творів письменників-земляків, підібрані з орієнтацією на асоціативне, образне мислення учнів. Об'єднання текстової, графічної, аудіо-відеоінформації, анімації суттєво підвищує якість програмової інформації, успішність учнів.

Пропонується педагогам для використання на уроках, які несуть велике теоретичне навантаження, вимагають від учителя максимального матеріально-технічного забезпечення, а від учня постійної уваги, що дає змогу швидко запам’ятати та якісно застосувати набуті знання, адже в традиційну схему "вчитель – учень – підручник" вводиться нова ланка – комп'ютер, а в шкільну свідомість – комп'ютерне вчення як засіб пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечення особистісно зорієнтованого підходу до навчання.

Зміст

  1.

Вступна стаття - опис досвіду роботи

Сторінка

 

1-15

2.

 

Мультимедійні  блок-теми комплексних матеріалів теоретичних основоположень, текстів та фотоматеріалів для розвитку зв’язного мовлення, тестових завдань

 

 

 

̊

 

Морфологія:

 

16-21

̊

Іменник

22-50

̊

 

Прикметник

 

51-67

̊

 

Числівник

 

68-76

̊

 

Займенник

 

77-86

̊

 

Дієслово та його форми

 

87-129

̊

 

Прислівник

 

130-154

̊

 

Додаток. Теоретичне асорті – слайди до вступної статті

 

1-16

 

І.Вступ

 

З досвіду роботи

Якщо хочеш виховати в дітях сміливість розуму, самостійність як особистісну рису, то створи такі умови, щоб спалахи їх думок утворили царство думки, дай їм можливість відчути себе в ньому володарями».

Ш. Амонашвілі.

1. Науковий підхід до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі на сучасному етапі.

Зважаючи на швидкоплинність життя, ми не можемо дозволитисобі витратити час на завдання, які не ведуть до нових результатів.

Л. Ландау.

Сучасна школа повинна піклуватися насамперед про розвиток особистості, яка побачить світ у всьому розмаїтті кольорів, що має свої думки і переконання. Мова вивчається не для того, щоб через багато років розповідати правила.Необхідно поставити інше завдання: навчити дитину жити, думати, володіти усним та писемним мовленням; донести до свідомості думку про мову як генетичний код нації.

Сьогодні вчителеві потрібно систематично й цілеспрямовано навчати школярів працювати над формуванням мовленнєвих компетенцій, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви.

Цьому сприяє використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Запровадження ІКТ – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення будь-якого предмета. Це навіть не твердження, а практично догма, якої вимагає час. Адже вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на вивченнісвого програмового матеріалудоводиться конкурувати з чудово організованим світом мас-медіа.

Сучасний урок, якісна освіта— ці питання постійно перебувають у полі уваги вчителів. Кожен із нас усвідомлює: швидкість зміни інформації в сучасному світі настільки висока, що гостро постає питання формування в дитини оптимальних комплексів знань і способів діяльності, інформаційної компетентності, що забезпечить універсальність її освіти. Для цього педагогічну діяльність потрібно спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

Без сумніву, комп’ютер дозволяє більш глибоко розвивати резерви дитини, дає змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю, та комп’ютер є лише засобом здійснення педагогічної діяльності, помічником учителя. І при цьому якість і ступінь засвоєння навчального матеріалу, а також вплив на активізацію пізнавальної діяльності, як засвідчує практика, зростає.При підготовці до уроку з використанням ІКТ ми не забуваємо, що це -УРОК. При відборі навчального матеріалу дотримуємося основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості врахування вікових особливостей та ін.

Комп’ютер – це знаряддя, яке поліпшує роботу вчителя, але спочатку вчителеві треба докласти чимало зусиль для опанування знаряддям, необхідно творчо проводити підбір матеріалу до уроків, переглянути методику викладання з точки зору застосування на уроці комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та можливості наситити урок мультимедійною інформацією.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках справа непроста, оскільки вимагає певних витрат часу на підготовку, творчого підходу.Крім того, вчитель повинен володіти навичками роботи з різними програмними продуктами, щоб підготувати якісний комп'ютерний супровід уроку.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапахуроку;при перевірці домашнього завдання;в процесі навчання;при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Отже, комп’ютер це новий вимір у просторі навчання. Це необхідний помічник учителя, інструмент для досягнення ним педагогічних цілей, але не панацея від усіх освітніх проблем. Комп’ютер ні в якому разі не замінить традиційної книжки, ні в якому разі не замінить живого спілкування з учителем, впливу особистості вчителя на учнів.

 

Мета знання не запам'ятовуваннявеличезного фактичного матеріалу в найдрібнішихподробицях, а здатність легко і швидкоорієнтуватися в цій області (А. Н. Теренін).

ІІ. Основна частина

«Використання  мультимедійних технологій  у процесі формування мовленнєвих компетентностей учнів

6-7 класів при вивченні самостійних частин мови»

На моє переконання, на кожному уроці української мови, з будь-якої теми, мультимедійні технології допомагають створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран, формування в них самоосвітніх навичок і вмінь, глибокого аналізу мовних процесів. При цьому нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно-орієнтовані технології з методами творчої  та пошукової діяльності. Вважаю, що впровадження мультимедійних презентацій у навчальний процес є невід'ємною частиною роботи на уроках української мови, оскільки суттєво підвищується ефективність навчання.

Загальновідомо, що зір надає людині більше інформації, ніж усі інші відчуття разом, тому вдало дібраний дидактичний ілюстративний матеріал дозволяє по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати систему викладу матеріалу, в якій учень активний і рівноправний учасник освітньої діяльності. Особливо важливо це на уроках, які вимагають від учителя максимального використання наочності, а від учня постійної уваги, а також під час вивчення тем, які несуть велике теоретичне навантаження.

Щоб проілюструвати поєднання новітніх технологій викладання з класичними, пропоную детально розглянути електронний навчальнийпосібник розроблених слайдів на допомогу вчителям під час підготовки до уроків, запланованих навивчення самостійних частин мови, -блок-тем комплексних матеріалів, створених відповідно до програми.

Комп’ютерні презентації на моїх уроках поступово стали звичним технічним засобом навчально-методичного забезпечення; їх використання надає можливість зробити цей процес для учнів цікавим, різноманітним за рахунок новизни і незвичності, а також динамічним, захоплюючим, яскравим, різноманітним за формою внаслідок  використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів.

За допомогою комп’ютерних технологій маю можливість використовувати на уроці наочність вищого рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інформаційні технології, що допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною, та варто пам’ятати, що вчитель виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів.
Серед безлічі мультимедійних жанрів надаю перевагу розробці блок-тем - комплексного матеріалу за певною великою темою, розташованого у послідовному порядку і поділеного на мікротеми, у складі яких особливе місце відводиться створенню динамічних таблиць з елементами анімації, які допомагають учням зрозуміти процес «народження» і функціонування правила: потрібні елементи з’являються і зникають, рухаються, збільшуються, переміщаються; іноді для створення бажаного ефекту застосовується звукове оформлення, анімаційні вставки тощо. Матеріал підібраний з орієнтацією на асоціативне, образне мислення учнів.

Практикую творчі презентації, тестові завдання, зразки яких подано в посібнику. Для уроків розвитку зв’язного мовлення пропоную твори образотворчого мистецтва з метою опису природи, зовнішності людини. Готую відеорозповіді про музеї та історичні місця України; до кожного відеосюжету розроблені відповідні завдання, які учні виконують під час уроку. Таким чином, віртуальна екскурсія знайомить учнів з природою, видатними людьми, розширює кругозір учнів, сприяє їх розвитку.

Здійснюючи міжпредметні зв’язки, проводжу бесіди-демонстрації «Літературний портрет», віртуальні екскурсії тощо. На компакт-диску – зразок: поїздка в Нагуєвичі на «Франко-фест», подорож в музей-садибу та сучасний музей І.Я.Франка, в державний заповідник «Нагуєвичі» (прим: слайд-шоу – фото автора). Разом з учнями розробляємо мультимедійні проекти, що містять документи, фотографії, таблиці, ілюстративний матеріал, аудіо- та відеофрагменти, скомпоновані в послідовному порядку, що дають змогу найбільш повно й яскраво розповісти учням про життєвий і творчий шлях письменника. Бажано вмістити відповідну ілюстрацію до тексту.

Самодиктанти-давно відома форма перевірки знань, проте у мультимедійному форматі вона працює набагато ефективніше. На екрані – текст із пропущеними буквами  (бажано, щоб у кожного учня був такий самий друкований текст). Пропускаються букви тільки на вивчені правила. У процесі роботи учні пояснюють орфогами, знімаючи риску, вставляючи пропущені букви, роблятьвідповідні записи. Здійснюючи диференційований підхід, пропоную виконати лише той обсяг роботи, що відповідає рівню навчальних досягнень учнів на вибір.

Завдяки документальній переконливості і сконцентрованості викладу, учні засвоюють значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час, що звільняє мене від потреби давати тривалі пояснення того, що з достатньою повнотою розкрито за допомогою екранних та звукових засобів. За допомогою мультимедійних презентацій я повністю (або в основному) здійснюю всі дидактичні цілі уроку – від актуалізації засвоєних знань до інструктажу домашнього завдання. Найчастіше застосовую мультимедійні презентації на етапі вивчення нового матеріалу, де замість застарілих таблиць, звичної дошки (ні в якому разі не знецінюю її ролі в подальшій роботі) учні мають справу збільш змістовним, захоплюючим «дійством».

При створенні мультимедійних презентацій отримуюсь основних правил:викладаю текстовий матеріал стисло;у заголовку слайда передаю суть розміщеної на слайді інформації;рядок вибудовую з 6-8 слів; ілюстрації подаю на екрані одночасно з текстом, якого вони стосуються тощо.Памятаю, що надмірне захоплення анімацією відволікає увагу школярів від теоретичних основоположень, заважає сприйманню термінології, але, зважаючи на вікові особливості учнів 6-7 класів, вважаю за потрібне застосувати появу заголовка, виліт відповіді тестового завдання, додати ефект згортання чи кольорової хвилі. На уроці використовую 2-3 слайди з певним часовим інтервалом яскравість наочного зображення не заважає робо ті. Психологічні особливості сприйняття слайдів є також не менш важливими:враховую найкраще поєднання кольорів тексту й фону, в одній презентації використовую не більш як 3-4 різні шрифти; кольорова гама всіх слайдів однієї мікротеми – єдина.

 

ІІІ. Висновки.

Мультимедійні презентації – засіб підвищення пізнавальної діяльності учнів, урізноманітнення процесу навчання, збільшення продуктивності навчальної роботи, покращення якості наочності та інтерес учнів на уроках. Вони дають мені можливість розширити рамки звичайного уроку, реалізувати міжпредметні зв’язки, підвищують динамізм і виразність процесу навчання, відіграють важливу роль у розвитку візуальної пам'яті.

Особисто для мене використання програми Microsoft Power Point є найпростішим, але не менш ефективним і важливим при створенні мультимедійних посібників з обов’язковим гіпертекстовим  посиланням, що  забезпечує швидкість переходу від слайду до слайду, від однієї мікротеми до іншої в результаті натиснення клавіші миші на певному фрагменті тексту чи об’єкті.

В класах, де працюю, готую групу дітей-помічників, які за моєю вказівкою, при потребі, можуть зупинитись або повернутись до певного поняття, яке, на думкуучнів (чи вчителя), потребує уточнення або не було добре засвоєне впроцесі вивчення теми.

Головні переваги пропонованих технологій полягають в тому, що вони дозволяють інформатизувати навчальний процес, відповідають вимогам сучасної школи. Цілі такого навчання спираються на потенційні можливості комп'ютера як засобу пізнавально-дослідницької діяльності, забезпечують особистісно-орієнтований підхід до навчання, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів.

Об'єднання в комп'ютері текстової, графічної, аудіо-, відеоінформації, анімації підвищує якість програмової інформації, успішність учнів. Тому сьогодні в традиційну схему "вчитель – учень – підручник" вводиться нова ланка – комп'ютер, а в шкільну свідомість – комп'ютерне навчання.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ковпак С. Створення інформаційного навчального середовища сучасної школи: управлінський аспект // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2012. №9. – С.125-132.

2. Романець Г. Впровадження ІКТ // Методист. – 2012. №4. – С.10-24.

3. Сучасний урок-спільна творчість учителя та учня. colegium. mk. ua›publ/navchalna…suchasnij_urok.

4. Трусова Т.І. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес  // Завучу. Все для роботи. – 2012. №5/6. – Методист. – №14. – С. 14-28 – 24-28.

 

Бібліографічний список використаних джерел з літератури рідного краю

Антологія творів сучасних письменників Вінниччини: «Квіт подільського слова»: Вінниця: ДП ДКФ, 2006.

А.М.Подолинний. Подільські криниці. Хрестоматія з літератури рідного краю. Вінниця: Континент – ПРИМ,1994. С.41 -43, 182.

Антологія ХХ  століття. Сто поетів Вінниччини за сто років. К., 2003. С. 65, 69,103, 120, 135, 378, 366.

А.Бортняк. Ну що б, здавалося, слова… Бесіди з тими, хто прагне оволодіти культурою укр. мови. Спецвипуск

газети «Південний Буг». Вінниця,1992. С. 61.

А.Гарматюк. Гумор сатира. Вибрані твори. – Вінниця, 1994. С.16, 90.

М.Гуцало. Чарівне слово доброти. Вінниця: ТОВ «Віндрук». – 2006. – 26.

А.М’ястківський . Руки над колосками. - Одеса,1997. С. – 10, 57, 66.

В.Кобець. Поезії душі моєї. – Вінниця, 2000. С. 138.

М.Каменюк . Промовистий вітер. - Одеса: «Маяк». – 1984. С. 31-32.

Краса України - Поділля. Вінниччина в художньому слові. Одеса, 1972. С. 223, 232.

Василь Папаїка.  Над Бугом – рікою. Збірка пісень. – Вінниця: Нілан – Лтд, 2004. С.17.

Літературно-мистецький журнал «Вінницький край» - 2004. № 2. – С.6, №3. С. 4, 6, 9.

Українська література. Хрестоматія нововведених творів. Частина перша. (5 – 6 класи) – К.: «Ґенеза», 2002. – С.315-316.